BIELKI, HISTORIA, WYDARZENIA, OPINIE
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kategorie Newsów
Download
FAQ
Kontakt
Szukaj

OPOWIADANIA
CIEKAWE FOTKI
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 51
Najnowszy Użytkownik: nowy
Z OBRAD WIEJSKIEGO PARLAMENTU
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bielki - samorządność zaczyna się w sołectwie
KADENCJA 2019 \2024
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sołtys Bielek
Janina Jarzynowska Sołtys Bielek
Właśnie mija druga kadencja odkąd powierzyliśmy ponownie we władanie pani Janinie Jarzynowskiej nasze sołectwo. To dobra chwila, aby dokonać krótkiego podsumowania z działalności sołtysa. No cóż, Sołtys wbrew statutowi sołectwa odmówiła nam informacji o swojej działalności i pracy na rzecz mieszkańców Sołectwa Bielki. Mimo to ponownie wybraliśmy panią Janinę na sołtysa
Myślę, że w przyszłości będzie Pani Sołtys miała nowe, ciekawe informacje o zrealizowanych pomysłach i inicjatywach mieszkańców Bielek, to nam opowie. Bo przecież samorządność zaczyna się tu, w sołectwie. Władzę we wsi sprawuje Sołtys i dla tego mieszkańcom należy się informacja.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ZEBRANIE WIEJSKIE w fotograficznym skrócie
SDC10806
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Liczenie głosów
P1220520
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
do zebrania
Mieszkańcy Bielek uczestniczący w zebraniu
tekst i foto Stanisław Wojtysiak
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SOŁTYS JÓZEF ZUCHNIAREK
SOŁTYS WSI BIELKI KADENCJA 2007/2011
sołtys J Z
21 WRZEŚNIA ZEBRANIE RADY SOŁECKIEJ
ZAPROSZENIE
Na dzień 21 września godz. 16.00 w świetlicy zwołuję posiedzenie Rady Sołeckiej wsi Bielki poszerzonej o skład członków Komisji Rewizyjnej i zespołu do spraw Promocji i Odnowy Miejscowości Bielki. Tematem spotkania będzie, podział Funduszu Sołeckiego, podjęcie uchwał i wniosków.

PORZĄDEK OBRAD 1 – OTWARCIE 2 – INFORMACJA O FUNDUSZU SOŁECKIM 3 – PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ZADANIA 4 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU UCHWAŁ NA ZEBRANIE WIEJSKIE 5 – PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 6 – PRZYJĘCIE WNIOSKU DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 6 – WOLNE WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE
sołtys przewodniczący rady sołeckiej Józef Zuchniarek ***********************************************************

PROTOKOŁ Z ZEBRANIA

Bielki dn.21 – 09 – 2010r Protokoł Z zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Bielki poszerzonego o skład członków komisji rewizyjnej i komisji do spraw promocji i odnowy miejscowości odbytego w dniu .21 – 09 – 2010r. 1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 16,00 i trwało do godz.18,00 W zebraniu uczestniczyło wg. listy obecności – 10 osób. (załącznik 1/2010) 2. Zebraniu przewodniczył sołtys przewodniczący rady sołeckiej Józef Zuchniarek, a protokołował Stanisław Wojtysiak. 3. Porządek zebrania wg. Zaproszenia (załącznik nr. 2/2010) 4. Przebieg obrad: Tematem spotkania był, podział Funduszu Sołeckiego, przygotowanie projektu uchwały i wniosku na Zebranie Wiejskie, a tak że podjęcie uchwał. Rada sołecka przyjęła przez aklamację dwie uchwały. Uchwała nr1/2010 i uchwała 2/2010, oraz wniosek do budżetu gminy na rok 2010 jako załącznik do tej uchwały ( załączniki do protokołu nr 3/2010 i 4/2010) Ponadto Rada Sołecka w poszerzonym składzie dokonała uzgodnień odnośnie podziału funduszu sołeckiego i została wypracowana propozycja projektu uchwały i wniosku na Zebranie Wiejskie. Fundusz został podzielony na cztery zadania. 1. współfinansowanie remontu i modernizacji pokrycia dachowego świetlicy 2. dofinansowanie energii elektrycznej 3. przeznaczenie środków na promocję, integrację i bieżącą działalność świetlicy wiejskiej 4. dofinansowanie odśnieżania i remontu dróg Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski i w tym punkcie były zapytania: Czy istnieje możliwość zainstalowania łącza internetowego do świetlicy? I ewentualnego zakupu komputera (Stanisław Falgowski) I na tym zebranie zakończono. Sołtys podziękował zebranym za przybycie i zaprosił ich na zebranie wiejskie, którego termin zostanie ustalony po konsultacji z Wójtem Gminy. protokołował Stanisław Wojtysiak przewodniczył zebraniu Józef Zuchniarek ***********************************************************

UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU
uchwałaNR1
Uchwała Nr 1/2010 Rady Sołeckiej Sołectwa Bielki. z dnia 21 – 09 – 2010r W sprawie uchwalenia regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Bielkach.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Topólka nr XXVI/173/02 z 29 sierpnia 2002r,w sprawie uchwalenia statutów sołectw, oraz Statutu Sołectwa Bielki – Rada Sołecka postanawia co następuje: § 1. Uchwala się regulamin Świetlicy Wiejskiej w Bielkach- tekst regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 3. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. Przewodniczący Rady Sołeckiej ****************************************************************
UCHWAŁA nr 2
Uchwała Nr 2/2010 Rady Sołeckiej Sołectwa Bielki. z dnia 21 – 09 – 2010r W sprawie złożenia wniosku do budżetu gminy na rok 2011. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Topólka nr XXVI/173/02 z 29 sierpnia 2002r, w sprawie uchwalenia statutów sołectw, oraz Statutu Sołectwa Bielki – Rada Sołecka postanawia co następuje: § 1. Uchwala się wniosek o zapisanie środków w budżecie gminy na rok 2011, na realizację zadań związanych z remontem i modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielkach, w ramach planu odnowy miejscowości - wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. Przewodniczący Rady Sołeckiej **************************************************************
WNIOSEK DO WÓJTA
Rada Sołecka Sołectwa Bielki - -załącznik do uchwały nr2/2010 Rady Sołeckiej z dnia 21 – 09 – 2010r -Wójt Gminy Topólka- -Wniosek Rady Sołeckiej do budżetu gminy na rok 2011- Rada Sołecka Sołectwa Bielki wnioskuje do Wójta Gminy o zapisanie środków w projekcie budżetu gminy na rok 2011 z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego Świetlicy Wiejskiej w Bielkach. Uzasadnienie: W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi tj. wysoką temperaturą w czasie lata i obfitymi opadami deszczu, pokryty stropodach na świetlicy papą i lepikiem ciągle ulega deformacji i pękaniu co powoduje przecieki, a ciągłe naprawy są mało skuteczne. Natomiast zimą wilgotny strop przemarza co powoduje powstawanie zagrzybienia i odpadanie farby. Rada Sołecka proponuje ocieplenie stropu i pokrycie go blacho-dachówką na drewnianej konstrukcji. Ponadto Rada Sołecka zwróciła się do Zebrania Wiejskiego o podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania remontu pokrycia dachowego ze środków funduszu sołeckiego.- Przewodniczący Rady Sołeckiej ************************************************************
PROJEKT WNIOSKU RADY SOŁECKIEJ PODZIAŁU FUNDUSZU PRZYGOTOWANY NA ZEBRANIE WIEJSKIE W PO KONSULTACJI Z WÓJTEM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA
Zebranie wiejskie
Propozycje Rady Sołeckiej podziału funduszu sołeckiego ustalone na zebraniu w poszerzonym składzie o Komisję Rewizyjną i komisję do spraw Promocji i Odnowy Miejscowości Bielki w dniu 21 września 2010r, po konsultacji z Wójtem Gminy - z g ł a s z a m y następujące zadania do wykonania z funduszu sołeckiego: 1. Dofinansowanie remontu i modernizacji elewacji zewnętrznej Świetlicy Wiejskiej. A -4000,00 2. Dofinansowanie energii elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej. A -1000,00 3. Promocję wsi, gminy, oraz bieżącą działalność i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej – 2000,00zł A – zakup farby i akcesoriów – B – zakup akcesoriów sportowych i dydaktycznych dla dzieci – C – zakup podstawowego zestawu stołowego naczyń – 4. Fundusz integracyjny świetlicy – 511,94 – dysponentem funduszu jest Rada Sołecka 5. Dofinansowanie odśnieżania i remontu dróg na terenie sołectwa – 2500,00 – w zależności od potrzeb Wójt w porozumieniu z Radą Sołecką może zmienić przeznaczenie dofinansowania. Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania to kwota 10011,94.zł Uzasadnienie: 1 - Współfinansowanie z gminą to jest w ramach Planu Odnowy Miejscowości. Priorytet 1- standard życia. Celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, wpisany w strategie rozwoju sołectwa i gminy – Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy. W ramach remontu i modernizacji świetlicy pilną potrzebą stało się ocieplenie stropu i pokrycie dachu blacho-dachówką na konstrukcji drewnianej. To zabezpieczy obiekt przed zalewaniem w czasie opadów i przemarzaniem w zimie. 2 – W ramach funduszu sołeckiego dofinansowana zostanie energia elektryczna wykorzystana do ogrzewania pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w czasie zimy. 3 – Uzasadnienie zadania trzeciego: - zgodnie z założeniami Planu Odnowy Miejscowości wpisany jest priorytet 3 – Tradycja i tożsamość. Celem jest utrzymanie i wzmocnienie tożsamości wsi, oraz wartości życia wiejskiego. Do zadania tego jest przypisana promocja. W ramach promocji wsi i gminy młodzież od strony ulicy namaluje w ramach zajęć świetlicowych grafitti z logo Gminy Topólka i wsi Bielki. Wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy wiejskiej to między innymi zakup akcesoriów sportowych i dydaktycznych, wyposażenia świetlicy, oraz organizacja obchodów święta Bielek z okazji 95 lecia powstania miejscowości, a także organizacja dnia dziecka. Zadania te są, zgodne ze strategią rozwoju sołectwa i gminy, będą miały decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Sołectwa Bielki, jak również przyczyni się to do integracji i większej aktywności społecznej. przewodniczący rady sołeckiej **************************************************************
30 WRZEŚNIA 2010R ZEBRANIE WIEJSKIE

ZAWIADOMIENIE !!!
Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Sołectwa Bielki, że w dniu 30 września o godzinie 12,00 w świetlicy w Bielkach odbędzie się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Na zebranie został zaproszony Wójt gminy Henryk Orłowski, który przedstawi mam informacje o zadaniach i inwestycjach zrealizowanych, jak i o zamierzeniach inwestycyjnych na lata następne. Z uwagi na ważność spraw i możliwość porozmawiania z Wójtem Gminy proszę o punktualne i liczne przybycie. ************************************************************ Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie, wita gości i przybyłych mieszkańców. Dalsze prowadzenie obrad przekazuje Wójtowi *************************************************************** Po dyskusji nad propozycją Rady Sołeckiej podziału funduszu, ostatecznie przyjęto większością głosów propozycję Wójta zwiększając środki na odśnieżanie i remąt dróg. W związku z tym że protokołował zebranie pracownik urzędu, to po otrzymaniu kopii protokołu przez sołtysa zostanie on zamieszczony na stronie admin

Komentarze
dziadek dnia 23. październik 2010 23:04
no nie Józefie wyglądazs jak prawdziwy sołtyssmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 0% [Żadnych głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 Głos]
Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

soltys
08. luty 2020
Stanisławie to była super zima. Szkoda tych czasówsmiley Nakopaliśmy się w śniegu ale było fajniesmiley

stasinel
25. grudzień 2019
Miłego świętowaniasmiley Pomyślności w Nowym 2020Rokusmiley pozdrawiam Staśsmiley

stasinel
09. maj 2019
Witaj! Cieszymy się z każdego nowego gościasmiley Zapraszam do współpracysmiley Miłego wałęsania się po Bielkachsmileysmiley

nowy
09. kwiecień 2019
Jestem nowym nabytkiem Waszej wsi, a teras już mojejsmiley Ciekawie tu sobie żyjeciesmiley

stasinel
28. grudzień 2018
Dzięki za życzenia Dziadkusmiley No i szczęścia w Nowym Roku od Nassmileysmiley

dziadek
22. grudzień 2018
Chyba nie jest aż tak żle. ciekawie żyjemy na tych Bielkach. Wesołych Świąt kochani.

stokrotka
22. grudzień 2018
No, no!! Mikołaj komuś grozi smileyCiekawe kto na Bielkach nabroił najwięcejsmileysmiley

aga30
04. grudzień 2018
OOOjej!! Jakim jestem ważnym gościemsmiley

stasinel
06. listopad 2018
Witaj Aga30!!!! Jesteś naszym złotym jubilatemsmileyt.z 50 gościem na naszej stronie. Bardzo proszę rozgość sięsmileysmiley

xawery
03. listopad 2018
Piękną macie jesieńsmiley Gratulujęsmiley Po wyborach coś Ci napiszę, oczywiście na meilasmiley

Archiwum

Copyright © 2006

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl